REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: „Mniam!”

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „Mniam!” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Promocji oraz Administratorem danych osobowych jest HJ Heinz Polska Sp. z o.o. Pudliszki, Fabryczna 7, 63-840 Krobia, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, KRS: 0000491355, NIP: 6961001802, REGON: 410228154, o kapitale zakładowym 15.550. 880.00 zł („Organizator”).
 3. Wykonawcą promocji jest WebTalk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428439, NIP: 7010347128, Regon: 146164910, o kapitale zakładowym 60.000 zł (“Wykonawcą”).
 4. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terenie Polski, dokonująca zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem na terenie Polski, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
 5. Konkurs prowadzony będzie w sklepach na terenie całej Polski.
 6. Konkurs zaczyna się 21.03.2022 o godz. 00:00:00, a kończy dnia 21.04.2022 o godz. 23:59:59 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 7. Zakup towarów objętych Konkursem przed dniem 21.03.2022 lub po dniu 21.04.2022, nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie.
 8. W konkursie nie mogą brać udziału:
  a) pracownicy Organizatora, pracownicy Wykonawcy oraz pracownicy podmiotów współpracujących przy przygotowaniu i realizacji konkursu,
  b) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
  c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-b) powyżej, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z tymi osobami w stosunku przysposobienia
  d) osoby nie mające rachunku bankowego, prowadzonego przez bank z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Czasie Trwania Konkursu:a) Dokonać zakupu jednego Majonezu marki Pudliszki oraz drugiego dowolnego produktu marki Pudliszki oraz zachować paragon.
  b) Zarejestrować się na stronie www.majonezpudliszki.pl podając obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, email, numery paragonów.
  c) Wykonać zadanie konkursowe w formie graficznej (zdjęcie, ilustracja, kolaż itp.) lub filmowej (film, animacja itd) lub muzycznej. Treść zadania to: „Pokaż nam jak pysznie smakuje majonez Pudliszki!”
  d) Umieścić zadanie na stronie www.majonezpudliszki.pl i przesłać wraz z formularzem rejestracyjnym.
  e) Zachować paragon z dowodem zakupu wymienionych w regulaminie produktów marki Pudliszki.
 2. Nabycie jednego Majonezu marki Pudliszki oraz drugiego dowolnego produktu marki Pudliszki w Czasie Trwania Konkursu, upoważnia do dokonania tylko jednego zgłoszenia. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie poprzez dokonanie zgłoszenia z prawidłowo zgłoszonym zadaniem konkursowym dowolną ilość razy pod warunkiem, że ilość dokonanych zgłoszeń odpowiada ilości zakupionych majonezów Pudliszki oraz produktów Pudliszki zgodnie z §2 pkt 1. W przypadku dokonania zakupu więcej niż jednego majonezu marki Pudliszki wraz z kolejnym produktem marki Pudliszki na jednym paragonie, Uczestnik uprawniony jest do dokonania odpowiedniej ilości zgłoszeń zgodnie z zasadą, że do dokonania jednego zgłoszenia uprawnia dokonanie zakupu jednego Majonezu marki Pudliszki oraz drugiego dowolnego produktu marki Pudliszki zgodnie z pkt 1 tego paragrafu.
 3. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia niespełniające warunków wymienionych w pkt 1 tego paragrafu.
 4. Rozwiązania zadania konkursowego mogą zawierać jedynie wizerunek samego Uczestnika, Organizator nie będzie uwzględniał rozwiązań zawierających treści obraźliwe, sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a także zawierających wizerunek jakiejkolwiek innej osoby niż Uczestnik. Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do zadania konkursowego.

 

§3
NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

 1. W Konkursie przewidziane zostały nagrody:8 Nagród I stopnia – to 8 x pieniądze w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) w formie przelewów pieniężnych dokonywanych na wskazane przez laureatów indywidualne konta bankowe wraz z nagrodą dodatkową o wartości 555,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych) przeznaczoną na opłacenie podatku.22 Nagrody II stopnia – to 22 x zestaw Misek Ceramicznych Mason Cash 2l i 4l.Dodatkowe nagrody pieniężne będące częścią ww. nagród zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od nagrody w Konkursach (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r.; tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz 176, z późn. zm.), Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagród.
 2. Wszystkie prawidłowe zgłoszenia rozwiązań zadania konkursowego, dokonane w Czasie Trwania Konkursu będą rywalizować o nagrody konkursowe.
 3. Wyboru najlepszych rozwiązań zadań konkursowych dokonywać będzie Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób. Udział w Komisji Konkursowej jest honorowy.
 4. 8 najlepszych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzone nagrodami I stopnia.
 5. 22 kolejnych, najwyżej ocenionych rozwiązań zadania konkursowego zostanie nagrodzonych nagrodą II stopnia w kolejności wyboru (według oceny kreatywności wykonania zadania ocenianego przez Komisję Konkursową).
 6. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbędzie się w dniach od 22.04.2022 do 28.04.2022 roku.
 7. W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria:
  a) oryginalność wykonania zadania,
  b) pomysłowość.
 8. Do zadań Komisji należy:
  a) zapewnienie uczestnictwa w konkursie wszystkim spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu zgłoszeniom,
  b) rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
  c) podpisanie listy osób – laureatów konkursu, które otrzymały prawo do nagrody,
  d) prowadzenie postępowań reklamacyjnych.
 9. Weryfikacja prawa do nagrody będzie prowadzona w następujący sposób:a) W ciągu 5 dni od daty posiedzenia komisji, Organizator Konkursu zadzwoni do zwycięzcy lub wyśle wiadomość SMS/mail na numer/adres, podany w zgłoszeniu.b) Uczestnik w rozmowie telefonicznej lub SMS-ie/mailu zostanie powiadomiony o wyniku konkursu i poproszony o potwierdzenie uczestnictwa w konkursie oraz podanie swoich danych osobowych koniecznych do wydania nagrody. Wymagane dane osobowe należy przesłać na adres mailowy: (biuro@webtalk.pl) w ciągu 4 dni od wykonania telefonu, wysłania wiadomości SMS lub wysłania wiadomości e-mail.c) W przypadku kontaktu telefonicznego Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem. Przez nieudaną próbę połączenia z Uczestnikiem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu
  (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).d) Organizator może zażądać od Uczestnika przesłania oryginału dowodu zakupów promocyjnych (paragon fiskalny) w celu weryfikacji zwycięskiego rozwiązania zadania w Konkursie. Organizator może przedstawić takie żądanie podczas rozmowy telefonicznej, w formie wiadomości SMS lub e-mail, określonych w ppkt b powyżej.

  W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany przesłać skan dowodu zakupu na adres mailowy (biuro@webtalk.pl) w ciągu 4 dni od rozmowy telefonicznej lub wysłania odpowiedniej wiadomości.

  e) W przypadku, gdy potencjalny Laureat nagrody nie spełni warunków określonych w pkt 9 b, c i d wówczas nastąpi weryfikacja prawa do nagrody uczestnika będącego kolejnym na liście. Uczestnik ten zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej za pomocą SMS lub telefonicznie w ciągu 2 dni liczonych od dnia, w którym nie powiodła się ostatnia, trzecia próba połączenia z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem.

  f) Weryfikacja Uczestników rezerwowych będzie przebiegała z procedurą określoną w powyższych punktach do czasu przyznania prawa do nagrody, zakończenia listy rezerwowej lub do upłynięcia terminu wydania nagród, określonego w § 4 pkt. 1.

 10. Uczestnik traci prawo do nagrody, gdy:a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków Regulaminu; lub
  b) nie okaże stosownego dowodu zakupu; lub
  c) odmówi podania swoich danych koniecznych do wydania nagrody; lub
  d) przedstawiony dowód zakupu będzie podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub
  e) przedstawiony dowód zakupu będzie miał późniejszą datę niż czas trwania konkursu, lub
  f) przedstawiony dowód zakupu będzie dotyczył innego produktu niż produkt objęty konkursem.
 11. Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora.
 12. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych .
 13. Organizator jest podmiotem składającym przyrzeczenie publiczne zgodnie z art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.

 

§4
WYDANIE NAGRÓD

 1. Nagrody rzeczowe zostaną nadane przesyłką kurierską, nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem bankowym, najpóźniej do dnia 19.05.2022 r., w przypadku przelewu bankowego wspomniana data jest rozumiana jako data obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
 2. W związku z rozwojem obecnego zagrożenia wywołanego koronawirusem (COVID-19) wszelkie podane w regulaminie daty mogą z przyczyn niezależnych od Organizatora i Wykonawcy ulec zmianie.

Uwaga! Szczegółowa informacja na ten temat została zawarta w załączniku nr 1 do Regulaminu „Mniam!”.

§5
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie elektronicznej na mail (biuro@webtalk.pl) lub pisemnej na adres „WebTalk Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Aleja Prymasa Tysiąclecia 48a, 01-242. Reklamacja musi zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem. Zaadresowana koperta powinna mieć dopisek „Konkurs Mniam!’’
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikowi przez okres trwania konkursu, o którym mowa w paragrafie 1 pkt 6 Regulaminu oraz przez 30 dni kalendarzowych po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

§6
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. W rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników („Administrator”) jest HJ Heinz Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pudliszkach (63-840), ul. Fabryczna 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000491355 o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.880,00 zł; NIP 6961001802.
 2. Organizator i Wykonawca (działający w imieniu Organizatora jako podmiot przetwarzający) będą przetwarzali następujące dane osobowe („Dane Osobowe”):a) W celach związanych z organizacją Promocji, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród: imiona, nazwiska, adres poczty elektronicznej Uczestnika, adres dostawy zakupionych produktów, numer telefonu, wizerunek Uczestnika, głos Uczestnika oraz inne dane osobowe Uczestnika utrwalone na zadaniu konkursowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c. Regulaminu. Wskazane Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazane wyżej Dane Osobowe mogą być przetwarzane także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Organizatora takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i w celach dowodowych, na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Promocją (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane Osobowe, o których mowa w niniejszym ustępie będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, o ile zadanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c. Regulaminu, nie będzie wykorzystywane w innych celach, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dane te zostaną usunięte.b) W celu wypełnienia obowiązków wynikających z mogących mieć zastosowanie przepisów podatkowych: imiona, nazwiska, adres zamieszkania, numer PESEL, numer NIP. Wskazane Dane Osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa podatkowego, w szczególności przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych(art. 6 ust. 1 lit. c. RODO) przez okres 5 lat kalendarzowych po zakończeniu Konkursu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody, w przypadku gdy Organizator jest zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.c) Zadania konkursowe, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c. Regulaminu, a co za tym idzie Dane Osobowe w postaci wizerunku Uczestnika i/lub głosu Uczestnika utrwalone na tym zadaniu konkursowym mogą być wykorzystywane przez Organizatora i Wykonawcę w celach związanych z marketingiem i promocją działalności Organizatora, w następujący sposób:

  I. Publikacja Zadania konkursowego w mediach społecznościowych, to jest na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram (np. bannery, animacje, karuzele, kreacje statyczne, tło dźwiękowe, nagranie dźwiękowe))
  II. Publikacja zadania konkursowego w systemie in-store TV (wewnętrzny system TV danej sieci, emisja materiału w sklepach sieci),
  III. Komunikacja na materiałach POS (point of sales) w sklepach (w materiałach reklamowych wspierających sprzedaż danego produktu, głównie bannery, animacje, grafiki statyczne, materiały drukowane, wykorzystywane w punkcie sprzedaży takie jak: woblery, plakaty, listwy cenowe, displaye oraz inne materiały graficzne, nagrania dźwiękowe, tło dźwiękowe, audio),
  IV. Komunikacja out-of-home/reklama zewnętrzna,
  V. Komunikacja digital (działania mające na celu, promocję oraz rozpowszechnianie marki za pośrednictwem graficznych form przekazu, tj. internet, radio, telewizja, urządzenia mobilne do komunikacji z konsumentami)
  Wykorzystanie zadania konkursowego i przetwarzanie utrwalonych w nim Danych Osobowych (w tym wizerunku i głosu) odbywa się na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. zgody Uczestnika Konkursu.
  Wskazane Dane Osobowe mogą być wykorzystywane w celach, o których mowa w niniejszym ustępie przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu.

 3. Wyrażenie zgody następuje przy przesłaniu zadania konkursowego, poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji widocznej przy zgłoszeniu.
 4. Organizator i Wykonawca zastrzegają, że wykorzystywane na sposoby opisane w ust. 2 lit. c. powyżej będą jedynie wybrane zadania konkursowe.
 5. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora i Wykonawcy, operatorzy pocztowi świadczący dla Organizatora usługi pocztowe i przewozowe (w zakresie niezbędnym do dostarczenia przesyłki), podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora i/lub Wykonawcy w zakresie marketingu, w szczególności tworzenia stron www, podmioty w lokalach których umieszczane lub wyświetlane są zadania konkursowe, o których mowa w ust. 2 lit. c. ii., którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora oraz ich upoważnieni pracownicy. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko ci odbiorcy, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe.
 6. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być również:a) adresaci materiałów promocyjnych, w których umieszczone zostały Dane Osobowe Uczestnika Konkursu,
  b) Meta Platforms Ireland Limited, podmiot zarządzający portalem Facebook,
  c) Google Ireland Limited, podmiot zarządzający portalem Youtube.
 7. Podanie Danych Osobowych, o których mowa w ust. 2 i udzielenie zgód na przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 lit. a. i c., przez osobę, której Dane dotyczą jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udziału w Promocji i/lub wydania nagród.
 8. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO),
  b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  c) prawa do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych Uczestnika, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez niego z prawa do wycofania zgody,
  d) prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  e) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i mających postać elektroniczną, dla których podstawą przetwarzania jest zgoda Uczestnika,
  f) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
  przy czym prawa te mogą podlegać ograniczeniom określonym w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w RODO.
 9. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: GDPR@kraftheinz.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora.
 10. Dane Osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Przetwarzanie powierzonych Danych osobowych będzie się odbywać wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski, Niemiec, Szwecji lub innego państwa wchodzącego w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach sieci Internet (w tym w szczególności w przypadku korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych takich jak narzędzia zapewniane przez Google oraz mediów społecznościowych takich jak Facebook i Instagram). Serwisy internetowe mogą bowiem przekazywać dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przyjętymi przez poszczególne serwisy. W takim przypadku, Dane Osobowe przekazywane są do podmiotów, które zobowiązane są do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, np. przez stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu.
 2. Uczestnik dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu przy wysłaniu rozwiązania zadania konkursowego.
 3. Regulamin Konkursu dostępny będzie na stronie www.majonezpudliszki.pl .
 4. Wszystkie nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na inne nagrody ani ekwiwalent pieniężny.
 5. Z chwilą przyznania prawa do nagrody, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z przesłanych w formie graficznej, muzycznej lub filmowej, rozwiązań zadań konkursowych na następujących polach eksploatacji: utrwalania projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach oraz wyraża zgodę na wprowadzanie przez Organizatora zmian do przekazanych rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnik przystępując do Konkursu zapewnia, że przysługują mu wszelkie i nieograniczone prawa autorskie do wszystkich dostarczonych rozwiązań zadań konkursowych. W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z rozwiązaniami zadań konkursowych przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić
 6. Organizatora z wszelkich powstałych w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.
  Organizator i Wykonawca mają prawo do zmiany zawartych w Regulaminie dat, włącznie z terminem jego zakończenia, a nawet odwołania z ważnych powodów, nie naruszając przy tym nabytych praw Uczestników. Organizator i Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, które stanowią przeszkodę w przeprowadzeniu Konkursu spowodowane siłą wyższą lub przyczynami, które nie leżą po ich stronie. Organizator poinformuje Uczestników Konkursu o zakończeniu Konkursu i jego przyczynach poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
 7. Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 22 569 61 99 (infolinia czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00).

 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Informacja do Uczestników konkursu „Mniam!”

W związku z możliwością rozwojem choroby koronawirusowej (COVID-19) w trosce o bezpieczeństwo uczestników/laureatów konkursu i mając na uwadze przepisy ograniczające rozprzestrzenianie się COVID-19, Organizator Konkursu oraz Wykonawca nie może przewidzieć rozwoju sytuacji i w związku z tym zagwarantować podanych w Regulaminach terminów realizacji poszczególnych działań i czynności związanych z prowadzeniem konkursu „Mniam!”.
Jednocześnie Organizator jak i Wykonawca, dołożą najwyższych starań, aby Konkurs był realizowany zgodnie z założeniami Regulaminu, a w przypadku zdarzeń losowych znaleźć kompromisowe rozwiązanie zaistniałej sytuacji.